Jak wyrobić DOWÓD OSOBISTY? [dowód dla dziecka, wniosek o dowód, potrzebne dokumenty]

  • 2015-08-17, Aktualizacja: 2015-08-17 08:47
Chcesz wyrobić DOWÓD OSOBISTY?

Chcesz wyrobić DOWÓD OSOBISTY? Sprawdź jakie dokumenty musisz ... (© archiwum MM)

Chcesz wyrobić DOWÓD OSOBISTY? Sprawdź jakie dokumenty musisz przygotować, ile to potrwa i jakie musisz ponieść koszta.

Jak wyrobić dowód osobisty? [dowód dla dziecka,
wniosek o dowód,
potrzebne dokumenty]


Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państwa.

Pobierz wniosek o wydanie dowodu osobistego


Jakie dane znajdująsię w dowodzie?


- nazwisko, nazwisko rodowe i imię (imiona);
- imiona rodziców;
- datę i miejsce urodzenia;
- adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku zameldowania na pobyt czasowy
- płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu;
- numer PESEL;
- nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania i termin ważności;
- serię i numer dowodu osobistego,
- wizerunek twarzy i podpis posiadacza dokumentu,
- dane do odczytu maszynowego.

W przypadku gdy złożenie podpisu przez posiadacza dowodu osobistego nie jest możliwe, podpisu nie zamieszcza się. W dowodzie osobistym nie zamieszcza się również podpisu osoby, która nie ukończyła 13 roku życia.

Gdzie składamy wniosek o dowód?


Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.

Dowód osobisty wydaje:


- właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta).
- w razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały - organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.
- jeśli nie można ustalić właściwości miejscowej organu w sposób wskazany wyżej, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie

Dowód osobisty - wymagane dokumenty


- dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
- odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa;
- odpis skrócony aktu małżeństwa.

Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się wymienionych powyżej odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy, lub dokumenty te zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

Jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby, na żądanie organu gminy, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Termin i sposób wydania dowodu osobsitego


Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, której wniosek dotyczy, z wyjątkiem małoletnich do ukończenia 5 roku życia.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w imieniu osób, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych składają rodzice, ustanowieni przez sąd opiekunowie lub kurator.

W przypadku, gdy osoba nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego lub nie może osobiście odebrać dowodu osobistego w organie gminy - z powodu choroby, niepełnosprawności lub „innej niedającej się pokonać przeszkody”, osoba zawiadamia o tym organ gminy. W takiej sytuacji przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

Termin załatwienia sprawy:


- do trzydziestu dni od daty złożenia wniosku
- w szczególnych przypadkach w/w termin może być krótszy lub dłuższy

Kiedy musimy wymienić dowód?


Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

- zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym - o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin wynosi 3 miesiące.
- uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić niezwłocznie;
- upływu terminu ważności dowodu osobistego - o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

Termin ważności dowodu osobistego


- 10 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które ukończyły 18 lat;
- 5 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia;
- na czas nie oznaczony – w przypadku osoby, która ukończyła 65 rok życia, o ile osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności

źródło: www.msw.gov.pl


Komentarze (7)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

kamol (gość)

dodałbym grupe krwi do dowodu.

jaAA (gość)

po to. po to zeby nie oszukac, musza sprawdzic czy te same dziecko co na zdjeciu

olo (gość)

po co dziecko. po co potrzebne jest dziecko do złożenia wniosku ?

Pokaż wszystkie (7)
Reklama

Przeczytaj także

Najczęściej czytane

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w Polityce Prywatności.

Zamknij